AC Kalyana Mandapams in Kolapakkam, Chennai (10)

EVP Rajeswari Marriage Palace 2, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
1000
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846607

RS Mahal, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
500
Dining Capacity
:
150
Parking
:
Car : 50 Bike : 200
Rooms
:
A/C : 16, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9108567969

EVP Rajeswari Marriage Palace 5, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
600
Dining Capacity
:
200
Parking
:
Car : 500 Bike : 1000
Rooms
:
A/C : 6, Non-A/C : 4
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846631

EVP Rajeswari Marriage Palace 1, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
2000
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846632

EVP Rajeswari Marriage Palace 3, A/C, chennai, Kolapakkam

Hall Capacity
:
1500
Dining Capacity
:
400
Parking
:
Car : 100 Bike : 50
Rooms
:
A/C : 8, Non-A/C : 0
Food Type
:
Veg & Non-Veg
9384846639

Browse Kalyana Mandapams in chennai